Tuesday, October 15, 2013

my Painters video at Warsaw Under Construction 5

Fasady
Wszyscy jesteśmy architektami
16 października 2013 (Środa), 20:00


Warszawa w Budowie 5

Muzeum Historyczne m. st. Warszawy
Rynek Starego Miasta 28-42, Warszawa

Artyści: Paweł Althamer, Anna Baumgart, Aneta Grzeszykowska, David Hall i Tony Sinden, Ewa Partum, Karol Radziszewski, Krzysztof Wodiczko, Alicja Żebrowska

Kurator: Łukasz Mojsak

Z architekturą nierozerwalnie wiąże się pojęcie fasady, choć znaczy ono wiele więcej niż tylko elewacja budynku. Tak jak architekturę rozumieć można znacznie szerzej, niż jako projektowanie budowli.

Pokaz ten to spojrzenie na postulowane od starożytności związki architektury i ciała ludzkiego przez pryzmat fasad wznoszonych przez człowieka. Artyści dokumentują ich powstawanie i umacnianie, prowokują ich przemiany, a także spektakularnie je atakują lub porzucają. Fasady to motyw, który powraca w zebranych tu filmach – a wraz z nim pytanie o ich rolę w kształtowaniu samej istoty oraz napięcie wynikające ze strategicznego usytuowania między wnętrzem a zewnętrzem.

Każdy z prezentowanych tu filmów odnosi się na swój własny sposób do fasad i architektury, kierując ich znaczenia w najróżniejsze strony – czasem po linii najmniej oczywistych skojarzeń. Pokaz „Fasady” eksploruje ich wieloznaczność, udowadniając, że architektem bywa każdy z nas.

http://artmuseum.pl/pl/wydarzenia/fasady-wszyscy-jestesmy-architektami


Facades
We’re all Architects
Wednesday, October 16, 2013, 8:00 PM


WARSAW UNDER CONSTRUCTION 5 / The Historical Museum of Warsaw
Rynek Starego Miasta 28-42, Warsaw


Artists: Paweł Althamer, Anna Baumgart, Aneta Grzeszykowska, David Hall and Tony Sinden, Ewa Partum, Karol Radziszewski, Krzysztof Wodiczko, Alicja Żebrowska

curator: Łukasz Mojsak

The concept of the facade is inextricably linked with architecture, even though its meaning is way broader than just the outer layer of a building. In the same way, architecture can be understood in many more ways than just the design of buildings.

This screening looks at the links between architecture and the human body, postulated since antiquity, through the prism of facades raised by man. The artists document the ways they are built and strengthened, they provoke their transformations, as well as attack or dismiss them in spectacular ways. Facades are the motif which recurs in the films – followed by the imminent questions about their role in shaping the essence and about the tension stemming from their strategic position between the inside and the outside.

Each of the films refers in its own way to the notions of the facade and architecture, stretching their meanings in a plethora of directions – well beyond obviousness. The screening explores their ambiguity to prove that, sometimes, each of us becomes an architect.

1 comment:

Anonymous said...

Jaki ładny ten chłopiec ze zdjęcia!