Sunday, September 22, 2013

Książę Niezłomny / The Constant Prince

Nowy projekt, nowe podniety, zgłębianie archiwaliów / we współpracy z Dorotą Sajewską / więcej szczegółów niebawem :)

Czy jesteśmy w stanie powiedzieć coś dziś o Grotowskim jako o osobie? Czy też tę fundamentalną dla współczesnych sztuk performatywnych postać całkowicie strawił już mit? Być może jakimś wyjściem z zaklętego koła Wielkiej Narracji wokół Twórcy teatru "Laboratorium" jest spojrzenie z ukosa – przez pryzmat jego aktorów, a w szczególności – Ryszarda Cieślaka. Aktora, którego "Książę Niezłomny" stał się kamieniem milowym w sztuce aktorskiej, a zarazem aktora, bez którego sam Grotowski z pewnością nie stałby się tak radykalny wobec ciała. Dlaczego więc Grotowski wyniósł najpierw Cieślaka na szczyt, a następnie porzucił niczym niepotrzebnego kochanka?


totally new project, archives exploration, excitement / in collaboration with Dorota Sajewska / more details soon :)

Are we able to say anything new today about Grotowski as a person? Or has Grotowski - a major influence for contemporary performative arts - has been eaten away by his own myth? Maybe a way out of this trap set for us by the Great Narrative of the creator of the „Laboratorium” Theatre is to cast an awry look, to analyze Grotowski through examining his actors, in particular at Ryszard Cieślak. For Cieślak his role in „The Constant Prince” was a breakthrough in his development as an actor. But is also important to remember that without Cieślak, Grotowski would have probably never become so radical in the way he worked with the body. Why then, did Grotowski first grant Cieślak his career and then discard him like a no longer needed lover?

No comments: