Monday, December 17, 2012

Ten Percent White

[English version below]

Dziesięć procent bieli

Zespół filmowy: Anna Okrasko, Karol Radziszewski, Aleksandra Wasilkowska,
Anna Zaradny


Zespół naukowy: Prof. Andrzej Nowak, Wiesław Bartkowski, Mikołaj Biesaga, Magdalena Jagielska, Karolina Lisiecka, Klara Łucznik, dr Michał Ziembowicz (OBUZ ISS UW) oraz dr Matus Medo (Uniwersytet we Fryburgu) i członkowie projektu Qlectives.

Kuratorka: Kaja Pawełek

Otwarcie wystawy: 17 grudnia 2012, godz. 18.00
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Galeria Piwnice
Wystawa potrwa do 20 stycznia 2013


Wystawa „Dziesięć procent bieli” jest wydarzeniem na przecięciu nauki i sztuki. Do jej realizacji doszło dzięki współpracy pomiędzy czworgiem artystów, kuratorką CSW oraz naukowcami z Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Punktem wyjścia dla trwającego dziesięć tygodni projektu była próba stworzenia interdyscyplinarnego, eksperymentalnego zespołu filmowego, w którym artyści reprezentujący różne dziedziny sztuki (architektura, muzyka, sztuki wizualne), pracowali nad pomysłem na wspólny projekt. Założeniem było umożliwienie otwartej pracy nad wielowątkową konstrukcją, wykorzystując potencjał i zainteresowanie artystów wizualnych formatem filmowym, przy jednoczesnym modyfikowaniu i przekształcaniu narzędzi dla niego właściwych. Ostateczna, skończona produkcja filmowa była początkowo możliwością, jednak nie głównym celem procesu współdziałania zespołu. Proces twórczej wymiany pomiędzy artystami był dokumentowany i równolegle analizowany przez naukowców, którzy używając narzędzi z pola nauki, takich jak analiza sieci społecznych, jakościowa i ilościowa analiza procesu grupowego, starali się uchwycić, w jaki sposób praca zespołu samoorganizuje się wokół dzieła artystycznego i jak wyłania się jej ostateczny efekt. Wystawa w CSW jest ukazaniem momentu procesu zespołowej współpracy oraz pomysłów, jakie w tym czasie powstały, doprowadzając do coraz bardziej konkretnej idei realizacji filmu zatytułowanego „Dziesięć procent bieli”.

Partnerzy projektu: Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski, konsorcjum naukowe Qlectives.

Więcej informacji: www.csw.art.pl


Ten Percent White

Film Team: Anna Okrasko, Karol Radziszewski, Alexandra Wasilkowska, Anna Zaradny

Scientific Team: Professor Andrzej Nowak, Wiesław Bartkowski, Mikołaj Biesaga, Magdalena Jagielska, Karolina Lisiecka, Klara Łucznik, Dr. Michł Ziembowicz (OBUZ ISS UW) and Dr. Matus Medo (University of Freiburg) as well as members of the Qlectives project.

Curator: Kaja Pawełek

Exhibition Opening: December 17th, 2012 at 6 p.m.
Exhibition until January 20th

The exhibition "Ten Percent White" is an event that lays at the crossing of science and art. Its implementation was due to the cooperation between four artists, a CCA curator, as well as scientists from the Institute for Social Studies at the University of Warsaw.
The foundation for the ongoing ten week project was an attempt to create an interdisciplinary and experimental film team, in which artists represent various fields of art (architecture, music, visual art); they will work together on an idea for a joint project. The idea was to enable open work for a multi-threaded design, using the potential and interest of visual artists in a film format, while simultaneously modifying and transforming tools appropriate for it. The final, finished film production was initially a possibility, but not the main objective of the team’s collaboration.The creative exchange process between the artists was documented and concurrently analyzed by scientists, using tools from the field of science, such as analysis of social networks, qualitative and quantitative analysis of the group process; they were trying to grasp, how the work of the team self-organizes itself around works of art and how its ultimate effect emerges. The exhibition at the CCA potrays the processing momen of the teams cooperation as well as their ideas that arose during this time, leading to a more and more specific idea of the film, entitled "Ten Percent of White."

Project Partners: Institute for Social Studies at the University of Warsaw, Faculty of Psychology at the University of Warsaw, Qlectives research consortium.

www.csw.art.pl

No comments: