Thursday, December 20, 2012

Ten Percent White - opening
Ten Percent White exhibition at the Center for Contemporary Art Ujazdowski Castle is open until January 20th. More details here: www.csw.art.pl

Monday, December 17, 2012

Ten Percent White

[English version below]

Dziesięć procent bieli

Zespół filmowy: Anna Okrasko, Karol Radziszewski, Aleksandra Wasilkowska,
Anna Zaradny


Zespół naukowy: Prof. Andrzej Nowak, Wiesław Bartkowski, Mikołaj Biesaga, Magdalena Jagielska, Karolina Lisiecka, Klara Łucznik, dr Michał Ziembowicz (OBUZ ISS UW) oraz dr Matus Medo (Uniwersytet we Fryburgu) i członkowie projektu Qlectives.

Kuratorka: Kaja Pawełek

Otwarcie wystawy: 17 grudnia 2012, godz. 18.00
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Galeria Piwnice
Wystawa potrwa do 20 stycznia 2013


Wystawa „Dziesięć procent bieli” jest wydarzeniem na przecięciu nauki i sztuki. Do jej realizacji doszło dzięki współpracy pomiędzy czworgiem artystów, kuratorką CSW oraz naukowcami z Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Punktem wyjścia dla trwającego dziesięć tygodni projektu była próba stworzenia interdyscyplinarnego, eksperymentalnego zespołu filmowego, w którym artyści reprezentujący różne dziedziny sztuki (architektura, muzyka, sztuki wizualne), pracowali nad pomysłem na wspólny projekt. Założeniem było umożliwienie otwartej pracy nad wielowątkową konstrukcją, wykorzystując potencjał i zainteresowanie artystów wizualnych formatem filmowym, przy jednoczesnym modyfikowaniu i przekształcaniu narzędzi dla niego właściwych. Ostateczna, skończona produkcja filmowa była początkowo możliwością, jednak nie głównym celem procesu współdziałania zespołu. Proces twórczej wymiany pomiędzy artystami był dokumentowany i równolegle analizowany przez naukowców, którzy używając narzędzi z pola nauki, takich jak analiza sieci społecznych, jakościowa i ilościowa analiza procesu grupowego, starali się uchwycić, w jaki sposób praca zespołu samoorganizuje się wokół dzieła artystycznego i jak wyłania się jej ostateczny efekt. Wystawa w CSW jest ukazaniem momentu procesu zespołowej współpracy oraz pomysłów, jakie w tym czasie powstały, doprowadzając do coraz bardziej konkretnej idei realizacji filmu zatytułowanego „Dziesięć procent bieli”.

Partnerzy projektu: Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski, konsorcjum naukowe Qlectives.

Więcej informacji: www.csw.art.pl


Ten Percent White

Film Team: Anna Okrasko, Karol Radziszewski, Alexandra Wasilkowska, Anna Zaradny

Scientific Team: Professor Andrzej Nowak, Wiesław Bartkowski, Mikołaj Biesaga, Magdalena Jagielska, Karolina Lisiecka, Klara Łucznik, Dr. Michł Ziembowicz (OBUZ ISS UW) and Dr. Matus Medo (University of Freiburg) as well as members of the Qlectives project.

Curator: Kaja Pawełek

Exhibition Opening: December 17th, 2012 at 6 p.m.
Exhibition until January 20th

The exhibition "Ten Percent White" is an event that lays at the crossing of science and art. Its implementation was due to the cooperation between four artists, a CCA curator, as well as scientists from the Institute for Social Studies at the University of Warsaw.
The foundation for the ongoing ten week project was an attempt to create an interdisciplinary and experimental film team, in which artists represent various fields of art (architecture, music, visual art); they will work together on an idea for a joint project. The idea was to enable open work for a multi-threaded design, using the potential and interest of visual artists in a film format, while simultaneously modifying and transforming tools appropriate for it. The final, finished film production was initially a possibility, but not the main objective of the team’s collaboration.The creative exchange process between the artists was documented and concurrently analyzed by scientists, using tools from the field of science, such as analysis of social networks, qualitative and quantitative analysis of the group process; they were trying to grasp, how the work of the team self-organizes itself around works of art and how its ultimate effect emerges. The exhibition at the CCA potrays the processing momen of the teams cooperation as well as their ideas that arose during this time, leading to a more and more specific idea of the film, entitled "Ten Percent of White."

Project Partners: Institute for Social Studies at the University of Warsaw, Faculty of Psychology at the University of Warsaw, Qlectives research consortium.

www.csw.art.pl

Sunday, December 16, 2012

o Sebastianach
„Karol Radziszewski o Sebastianach”

Zapraszam na spotkanie ze mną w ramach cyklu „Dawni Mistrzowie – Współcześni Widzowie”.

16.12.2012, 16:00

Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3

Il. Cecco del Caravaggio, „Męczeństwo św. Sebastiana”

Thursday, December 13, 2012

Painters na WATCH DOCS

Polska Sztuka Video na 12. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie

Inny – w pułapce obrazu to jedna z dwóch retrospektyw tematycznych 12. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. Szczególne miejsce wśród filmów składających się na program tej retrospektywy zajmuje blok filmów zrealizowanych przez polskich artystów, którzy korzystając z medium jakim jest video, zabrali głos w dyskusji na temat inności.  Ten nietypowy jak na WATCH DOCS zestaw tworzą projekty takich twórców jak: Igor Krenz i Wojtek Niedzielko z Grupy Usługi Fotograficzne (Podstawy Problemów Komunikacyjnych, 2001), Karol Radziszewski (Malarze, 2007),  Katarzyna Kozyra (Opowieść letnia, 2008), Michał Budny (Lustro, 2009) oraz Anna Niesterowicz i Łukasz Gutt (Minstrel Show, 2009).

Pokazowi filmów towarzyszyć będzie debata z udziałem Katarzyny Kozyry, Anny Niesterowicz, Magdaleny Mosiewicz oraz Karola Radziszewskiego, moderowana przez Adrianę Prodeus

15.12.2012, Kino.Lab/CSW Zamek Ujazdowski, godz. 19:00 - projekcja, 20:15 - debata

O bloku „Polska Sztuka Video”  kuratorka - Katarzyna Boratyn:
Na program składają się filmy polskich artystów, które w różnym stopniu poruszają problem „Innego”. Filmy te zrealizowane zostały po roku 2000, kiedy polskie społeczeństwo wkroczyło w okres prosperity, bardzo wąsko ukierunkowującej uwagę znacznej części tego społeczeństwa. Był to też okres wzmożonych migracji, czyli zwiększonej intensywności kontaktów z „Obcym” i „Innym”. Autorzy prezentowanych filmów wbrew kulturowym kliszom nie stawiają znaku równości pomiędzy postaciami „Innego” (odmiennego) i „Obcego” (nieznanego, nie pochodzącego stąd), nie utożsamiają ich też z tradycyjnie im przypisywanym zagrożeniem społecznego porządku. Przeciwnie – spotkanie z „Innym” staje się dla nich okazją do obserwacji, poszukiwania nowych form komunikacji, a sama odmienność jest nie przeszkodą, ale inspiracją do interakcji i współdziałania. Zaprzeczając stereotypom, artyści w prezentowanych filmach podważają sens podziału na „My” i „Oni” (czy też „normalni” i „reszta”), który okazuje się być tak samo umowny, jak kulturowe normy warunkujące interakcję z „Obcym”. Autorzy tych prac „Innego” odnajdują także w sobie, w swoich wewnętrznych konfliktach i sprzecznościach; starają się z „Nim” nawiązać konstruktywny dialog. Równocześnie artyści podejmują próbę badania relacji „Ja” – „Świat”, w której artysta sam w pewnym sensie jest tym „Innym”, prowokującym do stawiania pytań i podważającym istniejący ład.

www.watchdocs.pl
https://www.facebook.com/WATCHDOCSFILMFESTIVAL

Saturday, December 8, 2012

LOVE at Raster
I'm happy to invite you for my LOVE exhibition at Raster Editions.

opening: 15 December 2012

Raster Gallery
Wspólna 63, Warsaw

Seria sitodruków Karola Radziszewskiego to część jego długofalowego projektu "Kisieland", który skupia się wokół postaci i archiwum Ryszarda Kisiela, założyciela i wydawcy "Filo" - pierwszego gejowskiego zina w Europie Wschodniej. Odkryte materiały ujawniają duży potencjał ironii i autoironii, również wobec tak tabuizowanych tematów jak AIDS. Przygotowana dla Raster Editions praca Radziszewskiego jest transformacją kolażu naklejek z Kaczorem Donaldem, jaki Kisiel umieścił w jednym z numerów swojego pisma, przywołuje jednocześnie projekt grupy General Idea z 1987 roku, trawestujący słynne "LOVE" Roberta Indiany. Umieszczenie archiwum Kisiela w kontekście sztuki, to uzupełnienie polskiej historii wizualnej o wątki dotychczas ignorowane.

Wednesday, December 5, 2012

DIK na ROOKIE
W ten weekend DIK Fagazine na targach wydawców ROOKIE w Poznaniu:

ROOKIE
6‐8 grudnia 2012
Galeria Miejska Arsenał, Poznań
Stary Rynek 6, Poznań

Otwarcie festiwalu:
6 grudnia 2012, godz. 18.00 – 22.00
www.r‐o‐o‐k‐i‐e.com

kurator o wystawieKurator Piotr Stasiowski w radiowym Poranku Dwójki o mojej wystawie "America Is Not Ready For This" :)

Audycja do odsłuchania tutaj: http://www.polskieradio.pl/24/404/Artykul/734836,Na-tropie-slynnej-Natalii

gladiator o MS 101
Och, pan gladiator o MS 101 :)
http://intelektulane.wordpress.com/2012/12/05/ms-101-w-zachecie

Monday, December 3, 2012

AINRFT publication

The publication accompanying my "America Is Not Ready For This" exhibition featuring text by Wojciech Szymański, a conversation with me by Magda Szcześniak, excerpts from my interviews with Vito Acconci and Carolee Schneemann as well as a correspondence with Lucy Lippard. Published by Wroclaw Contemporary Museum.

AINRFT at WCM


My "America Is Not Ready For This" exhibition opened last Friday at Wroclaw Contemporary Museum.
www.muzeumwspolczesne.pl